Strona główna

Klauzula informacyjna RODO

karta zapotrzebowania na przeprowadzenie lustracji PDF

karta zapotrzebowania na przeprowadzenie lustracji WORD

I N F O R M A C J A
o działalności
Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie

I. Organizacja Związku.
1. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie założony został w sierpniu 1992 r. Cele i zadania Związku Założyciele zapisali w Statucie. Należą do nich przede wszystkim prowadzenie następujących działalności – lustracyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, opiniodawczej.
Decydującymi o rozwiązaniach kluczowych dla Związku są Zgromadzenia Przedstawicieli, które uchwalają m.in. program działania, zmiany statutowe, a także dokonują ocen wyników finansowych, działalności Rady i Zarządu.
Organy statutowe Związku – to, zgodnie z zapisami statutu, podobnie jak w spółdzielniach, następujące ciała kolegialne:
Zgromadzenie Przedstawicieli, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu każdej spółdzielni (organizacji spółdzielczej) wybieranym na ich walnych zgromadzeniach
Rada Nadzorcza, o czteroletniej kadencji, wybierana przez Zgromadzenie Przedstawicieli spośród Przedstawicieli Członków
Zarząd, który kieruje bieżącą działalnością Związku, mający jednocześnie obowiązek reprezentowania go na zewnątrz.
2. Członkowie Związku to organizacje spółdzielcze – spółdzielnie mieszkaniowe, a także Unia Spółdzielców Mieszkaniowych. Założycielami KZR SM było 19 ww. organizacji. Związek zrzesza organizacje spółdzielcze o różnym składzie członkowskim oraz potencjale gospodarczym – od skupiających kilkudziesięciu członków i dysponujących kilku tysiącami m2 powierzchni użytkowej po liczące kilkanaście tysięcy członków, gospodarujące na kilkuset tysiącach m2.

II. Działalność merytoryczna.
1. Zainteresowanie organizacji członkowskich określoną tematyką działalności merytorycznej Związku prowadzi do ustalenia hierarchii zagadnień, którymi się zajmujemy. Tej hierarchii przyporządkowane jest kształtowanie warunków organizacyjnych oraz technicznych działania. Istotne jest także pojmowanie roli związków rewizyjnych w funkcjonowaniu ruchu spółdzielczego jako mających zadanie prowadzenia działalności na rzecz spółdzielców i spółdzielni. Jako umiejętnej profesjonalnej kontroli połączonej z doradztwem w trakcie lustracji, przygotowanie do wykonywania czynności w spółdzielniach poprzez szkolenia oraz przedstawianie racji i opinii środowiska podczas wypełniania funkcji reprezentantów zrzeszonych organizacji spółdzielczych.
Związek na bieżąco podejmuje działania organizatorskie mające zapewnić pełną i prawidłową obsługę merytoryczną zrzeszonych Spółdzielni. Stale trwa pozyskiwanie i przygotowanie kadry lustracyjnej. W zdecydowanej większości są to osoby, które ukończyły kursy specjalistyczne organizowane m.in. przez Związek, legitymujące się długoletnim stażem pracy w spółdzielczości, a także dobrym poziomem przygotowania zawodowego oraz wykształcenia.
Pierwszoplanowa rola działań lustracyjnych Związku jest ewidentna i to zarówno ze względu na zapisy Statutu i Prawa spółdzielczego jak i oczekiwania spółdzielni zrzeszonych. Działalność lustracyjna dominuje w zadaniach Związku. Przede wszystkim dlatego, że przybywa zleconych lustracji jak i z powodu rosnącego znaczenia wyników lustracji dla organów kontrolowanych jednostek. Zgodnie z obecnym stanem prawnym istnieje możliwość przeprowadzenia trzech rodzajów lustracji – wymienionych wcześniej „lustracji pełnych” obligatoryjnych odbywanych raz na trzy lata w każdej spółdzielni i dotyczących całego zakresu jej działania oraz lustracji tzw. inwestycyjnych czy też tematycznych obejmujących określony zakres czy temat interesujący organy Spółdzielni. Zlecenie prowadzenia działania lustracyjnego to uprawnienie Zarządu, a żądanie przeprowadzenia lustracji to uprawnienie także walnego zgromadzenia, rady lub 1/5 członków spółdzielni. Celem Związku jest przede wszystkim prowadzenie działalności lustracyjnej we wspólnym interesie Członków i Władz Spółdzielni, wspieranie Spółdzielni od strony organizacyjno – prawnej.
Zgodnie z art. 91 Prawa spółdzielczego, każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na 3 lata, a w okresie likwidacji i podczas prowadzenia inwestycji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Brak obowiązku przynależności do związku rewizyjnego stwarza Spółdzielni możliwość (art. 91 § 3) wyboru przeprowadzenia lustracji m.in. przez nasz Związek. Od 22 lipca 2005 r. w ustawie – Prawo spółdzielcze pojawiły się przepisy karne (art. 267a do 267d) wprowadzające odpowiedzialność karną m. innymi za nie poddawanie spółdzielni lustracji. Ponadto zarządy spółdzielni zobowiązane zostały do corocznego przekazywania podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i walnemu zgromadzeniu – informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
2. Działalność szkoleniową w pierwszych latach zdominowało przygotowanie kadry lustracyjnej. Aktualnie Związek stara się zapewnić różnorodną ich tematykę m.in. seminaryjną potrzebną działaczom oraz pracownikom spółdzielni. Działalność szkoleniowa ukierunkowana jest zgodnie z zapotrzebowaniem spółdzielców, a także przystosowana do wymogów bieżącego działania Związku.
3. Reprezentowanie opinii i stanowisk zrzeszonych organizacji spółdzielczych wobec organów państwa oraz Krajowej Rady Spółdzielczej to kolejne uprawnienie statutowe.
Możliwości jego wypełnienia zależne są w znakomitej mierze od woli zainteresowanych stron, tj. – przekazania opinii i uwag przez spółdzielnie oraz od zamiaru, np. ustawodawcy do konsultowania ze Związkiem projektów ustaw i ich zmian, treści rozporządzeń itp.
Ponadto członkowie Zarządu i pracownicy Biura udzielają wyjaśnień i informacji przydatnych w bieżącej działalności Spółdzielni zarówno w trakcie spotkań na szkoleniach w seminariach jak i bezpośrednio w Biurze oraz w terenie podczas m.in. narad polustracyjnych oraz innych. Niezależnie od tego Biuro Związku opracowuje we własnym zakresie bądź zleca na zewnątrz przygotowanie opinii nt. interpretacji różnych aktów normatywnych, zgodności statutów z ustawą Prawo spółdzielcze, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i innymi aktami prawnymi, zgodności z prawem uchwał organów statutowych Spółdzielni itp.
Stałe kontakty z organizacjami działającymi w spółdzielczości umożliwiają wymianę informacji, współdziałanie w rozwiązywaniu niektórych problemów oraz ustalenie wspólnych działań m.in. w zakresie lustracji czy szkoleń. Aktywne są, przy wzajemnym zainteresowaniu, kontakty z Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi Spółdzielczości Mieszkaniowej. Organizujemy wspólne szkolenia i seminaria, dokonując wymiany doświadczeń i udzielając sobie wzajemnej pomocy merytorycznej.
Przekazując powyższą informację zapraszamy wszystkich do podjęcia szerokiej współpracy ze Związkiem, zachęcamy także Spółdzielnie i jej członków do przystąpienia do Krajowego Związku.

Zarząd KZRSM