Członkostwo

Wzór deklaracji

Uprzejmie informujemy, że w celu przystąpienia do związku rewizyjnego, Walne Zgromadzenie Spółdzielni powinno podjąć stosowną uchwałę, ze wskazaniem, do którego związku przystępuje oraz wybrać przedstawiciela spółdzielni do reprezentowania jej na Zgromadzeniu Przedstawicieli Związku (art. 38 § 1 pkt. 11 i 12 ustawy Prawo spółdzielcze).
Wpisowe, zgodnie z § 6 statutu Związku wynosi 760,00 zł. Udziałów nie pobieramy.
Członkowie wnoszą składki na działalność statutową Związku na podstawie uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli KZRSM. Składki członkowskie wpłacane są kwartalnie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym spółdzielnia została przyjęta do Związku.

Jak wysokie jest obciążenie finansowe z racji członkostwa spółdzielni w Krajowym Związku?
Na przykład dla mieszkania o powierzchni 50 m2 w spółdzielniach z zasobami o wielkości 300.000 m2 obciążenie to wynosi jedynie 2,77 zł/rok.
Dla takiego mieszkania w spółdzielniach o zasobach większych niż 300.000 m2 obciążenie maleje wraz ze wzrostem powierzchni zasobów zarządzanych przez spółdzielnię.

Informujemy, że członkowie Związku w ramach wnoszonych składek nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z opracowaniem dla nich opinii prawnych.

Koszty lustracji dla spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku wynoszą 206,00 zł brutto za jeden dzień pracy lustratora, natomiast dla spółdzielni nie będących członkami KZRSM – 247,00 zł netto (+ VAT 23%) za jeden dzień pracy lustratora, bez ewentualnych kosztów dojazdu i noclegu.
Lustracja spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Krajowy Związek prowadząc działalność szkoleniową oferuje swoim członkom pierwszeństwo przy zgłoszeniach na szkolenia i seminaria oraz zniżki w opłatach za udział w tych szkoleniach.

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze KZRSM.

Zapraszamy do nawiązania współpracy z naszym Związkiem.