Statut

STATUT

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

§ 1

1. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym zrzeszeniem osób prawnych.
2. Związek posiada osobowość prawna i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Związku jest miasto st. Warszawa.
4. Związek działa w oparciu o ustawę – Prawo spółdzielcze oraz statut.
5. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
6. Związek ma prawo ustanawiania, używania i ochrony nazwy i znaku.
7. Związek może być członkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 2

Celem Związku jest zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom pomocy w ich działalności statutowej.
Do zadań Związku należy:
1. Prowadzenie działalności lustracyjnej wobec członków Związku oraz na zlecenie innych podmiotów.
2. Prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej.
3. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
4. Reprezentowanie interesów członków wobec organów państwowych, przedstawicielskich i samorządowych.
5. Zapewnienie realizacji innych zadań określonych Prawem spółdzielczym.
6. Badanie sprawozdań finansowych spółdzielni.
7. Tryb realizowania zadań statutowych określi Rada Nadzorcza Związku i uchwali Zgromadzenie Przedstawicieli.

§ 3

Liczba członków Związku jest nieograniczona.

§ 4

Członkami Związku mogą być:
1) spółdzielnie mieszkaniowe,
2) spółdzielnie osób prawnych spółdzielczości mieszkaniowej,
3) inne organizacje i osoby prawne działające na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej.

§ 5

1. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do Związku oraz uchwały organu określonego statutem osoby ubiegającej się o członkostwo.
2. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku Zarząd powinien podjąć w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Związku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania powiadomienia o odmowie przyjęcia.
4. Rada Nadzorcza Związku ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu 3 miesięcy od daty jego złożenia.
5. Uchwała Rady Nadzorczej Związku w trybie odwoławczym jest ostateczna.

§ 6

Wpisowe ustala się w wysokości równowartości najniższego wynagrodzenia ustalonego zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej obowiązującego w dacie podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków.

§ 7

Członkowie Związku:
1) mają czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo uczestniczenia w Zgromadzeniach Przedstawicieli,
2) mogą zgłaszać wnioski wobec organów Związku,
3) korzystają z pomocy i urządzeń Związku.

§ 8

Członkowie Związku mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów Związku,
2) poddawania się obligatoryjnym lustracjom dokonywanym przez uprawnionych lustratorów Związku,
3) (skreślony)
4) zawiadamiania Związku o terminach, porządku obrad i miejscu walnych zgromadzeń członków spółdzielni,
5) uczestniczenie w pokrywaniu kosztów statutowej działalności Związku.

§ 9

1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) wystąpienia za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
2) wykluczenia,
3) likwidacji organizacji będącej członkiem Związku.
2. Wykluczenie ze Związku może nastąpić w przypadku:
1) rażącego naruszenia statutu bądź uchwał organów Związku,
2) działania na szkodę Związku,
3) nie wnoszenia składek na działalność statutową Związku przez okres ponad jednego roku.
4) odmowy przeprowadzenia lustracji spółdzielni w trybie art. 91 § 1 lub jej zlecenia w trybie art. 91 § 2 ustawy – Prawo spółdzielcze.
5) odmowy zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni w trybie art. 39 § 2 ustawy – Prawo spółdzielcze lub w trybie art. 83 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
3. Uchwałę o wykluczeniu, na wniosek Zarządu, podejmuje Rada Nadzorcza Związku.
4. Od uchwały Rady Nadzorczej Związku o wykluczeniu z członkostwa przysługuje prawo odwołania do Zgromadzenia Przedstawicieli w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli jest ostateczna.

§ 10

Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Przedstawicieli,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.

§ 11

1. Zgromadzenie Przedstawicieli jest najwyższym organem Związku.
2. Członek Związku uczestniczy w Zgromadzeniu Przedstawicieli poprzez upełnomocnionego przedstawiciela.
3. Każdemu członkowi przysługuje prawo 1 głosu.
4. Zgromadzenie Przedstawicieli zwołuje Zarząd Związku przynajmniej raz do roku.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Przedstawicieli członkowie Związku zawiadamiani są na 30 dni przed wyznaczonym terminem.
6. Zgromadzenie Przedstawicieli zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
7. Zarząd obowiązany jest zwołać Zgromadzenie Przedstawicieli także na żądanie:
1) 1/5 członków Związku,
2) Rady Nadzorczej.
8. Zgromadzenie Przedstawicieli powinno odbyć się nie później niż w terminie dni 60 od dnia wpłynięcia wniosku lub podjęcia uchwały Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
10. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się poprzez głosowanie tajne, zwykłą większością głosów.

§ 12

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Przedstawicieli należy:
1) uchwalanie programu działania Związku,
2) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Przedstawicieli,
3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
4) uchwalanie zmian statutu,
5) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
6) uchwalanie wysokości wpisowego i składek,
7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Związku,
8) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
9) uchwalanie najwyższej sumy zobowiązań,
10) udzielanie absolutorium Zarządowi,
11) wybór delegata na zjazd organizacji, w których Związek jest zrzeszony oraz do Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych,
12) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
13) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub rozwiązania Związku.

§ 12 1

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych spośród przedstawicieli, zgłaszają na piśmie do Komisji Wyborczej obecni na Zgromadzeniu Przedstawicieli przedstawiciele członków Spółdzielni, w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
2. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Zgromadzeniu Przedstawicieli należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Zgromadzeniu Przedstawicieli na wezwanie Przewodniczącego, składają ustne oświadczenie dotyczące zgody na kandydowanie.
3. Komisja Wyborcza przygotowuje listę kandydatów spośród zgłoszonych osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie w sposób określony w ust. 2.

§ 12 2

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji powołanych przez Zgromadzenie Przedstawicieli do przeprowadzenia wyborów.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
4. Głos uznaje się za nieważny w przypadku, gdy liczba nieskreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej na złożonej do urny karcie wyborczej jest większa od liczby miejsc w Radzie.
5. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
6. Do Rady Nadzorczej wchodzą przedstawiciele, którzy w I turze otrzymali kolejno najwyższą ilość głosów – co najmniej 50%. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje nie więcej niż podwójna liczba osób przewyższająca liczbę nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci wybrani w I turze oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby miejsc w Radzie, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami.

§ 13

1. Rada Nadzorcza Związku wybierana jest na okres lat 4 w liczbie co najmniej 7 spośród Przedstawicieli Członków. Kadencja Rady kończy się z dniem wyboru nowej Rady.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej Związku należy:
1) uchwalanie kierunków działalności statutowej,
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
3) uchwalanie regulaminu Zarządu,
4) uchwalanie struktury i regulaminu obsługi lustracji,
5) przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego oraz ocena rachunku wyników (kosztów i wpływów) Związku za dany okres sprawozdawczy,
6) uchwalanie regulaminu finansowania działalności statutowej,
7) uchwalanie struktury organizacyjnej Związku,
8) dokonywanie okresowych ocen realizacji zadań statutowych Związku,
9) podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków Związku,
10) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania, obciążania nieruchomości oraz innych – w przedmiocie postanowień § 16 ust. 4 statutu.
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku,
12) ustalanie wysokości odpłatności za lustracje przeprowadzane w trybie art. 91 § 2 i § 3 Prawa spółdzielczego.
13) wybór delegatów na wojewódzki zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie przewodniczącego, dwóch zastępców i sekretarza.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu Związku wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
5. Rada Nadzorcza kontroluje działalność Zarządu i Związku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w kwartale.

§ 13 1

1. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
a) odwołania członka Rady większością 2/3 głosów przez Zgromadzenie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym,
b) zrzeczenia się mandatu,
c) ustania członkostwa Spółdzielni w Związku.
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w trakcie kadencji – do końca kadencji wchodzi kolejny kandydat z największą ilością głosów otrzymanych w ostatnich wyborach.

§ 14

1. Zarząd składa się 2-5 członków wybranych na czas nieokreślony.
2. Zarząd kieruje działalnością Związku oraz reprezentuje go na zewnątrz.
3. Oświadczenie woli w imieniu Związku składa 2-ch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu i ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik.
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych. Udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej 1 raz w miesiącu.
7. W posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady.

§ 15

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
1) opracowywanie okresowych preliminarzy wpływów i kosztów oraz rocznych planów finansowych i rzeczowych działalności Związku,
2) kierowanie działalnością Związku w ramach uchwalonych programów i kierunków działania,
3) uchwalanie planów lustracji obligatoryjnych i na zlecenie zasad obsługi lustracyjnej spółdzielni oraz innych podmiotów,
4) rozpatrywanie odwołań od ustaleń lustracji oraz od zaleceń polustracyjnych,
5) rozpatrywanie wniosków i skarg członków zrzeszonych w Związku spółdzielni,
6) przyjmowanie w poczet członków Związku,
7) wnioskowanie do Krajowej Rady Spółdzielczej o nadanie uprawnień lustracyjnych,
8) wyznaczanie i odwoływanie likwidatorów spółdzielni zrzeszonych.

§ 16

1. Związek może nabywać i zbywać nieruchomości oraz inne wartości trwałe i prawne.
2. Nabycie nieruchomości, innych wartości trwałych i prawnych ich obciążenie hipoteczne lub zastaw oraz przystąpienie Związku do innych organizacji krajowych i zagranicznych wymaga uchwały Rady Nadzorczej Związku.
3. Związek może przyjmować darowizny od osób krajowych i zagranicznych, depozyty do realizacji w określonym trybie i czasie oraz zarząd mieniem powierzonym – na podstawie umów i zleceń.
4. Związek może zaciągać pożyczki i inne zobowiązania, ustanawiać hipoteki i fundacje oraz udzielać gwarancji – w ramach określonych § 12 pkt 9 i § 13 ust. 2 pkt 10 statutu Związku.
5. Dla realizacji zadań statutowych Związek może prowadzić zakłady własne na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego i rocznych planów finansowo-rzeczowych zatwierdzonych przez Zarząd na podstawie uchwały Rady Nadzorczej powołującej zakład własny.

§ 17

1. Kapitałami Związku są fundusze celowe, utworzone uchwałami Rady Nadzorczej Związku. Zasady gospodarki finansowej Związku określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Działalność statutową Związek finansował będzie z wpływów od kapitałów, z własnej działalności odpłatnej i części zysków zakładów oraz ze składek członkowskich, na podstawie rocznych preliminarzy przychodów i kosztów, uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Związek prowadzi działalność bezwynikową. Ewentualne niedobory lub nadwyżki za dany rok obrachunkowy przechodzą do preliminarza roku następnego. Związek prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami ogólnie obowiązującymi.

§ 18

Zmiana statutu Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli – podjętej w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

§ 19

1. Rozwiązanie Związku wymaga uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli kwalifikowaną większością ¾ głosów.
2. Zgromadzenie Przedstawicieli, w razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, powołuje likwidatora oraz zatwierdza plan likwidacji.

§ 20

Zasady i tryb wyznaczania lustratorów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.