Aktualności

Ministerstwo Rozwoju i Technologii organizuje spotkania w formule “okrągłego stołu” dla różnych organizacji reprezentujących spółdzielczość mieszkaniową w celu wypracowania kierunku i propozycji zmian ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozpoczęcie cyklu spotkań w dniu 6 czerwca 2023, a planowane zakończenie nie później niż 31 sierpnia 2023 r. W spotkaniach tych będą brali udział przedstawiciele Związku.

Odpowiadając na apel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w załączeniu przedstawiamy komunikat Urzędu w sprawie stanu technicznego małej architektury (placów zabaw)
komunikat_ginb_obiekty_malej_architektury_-_place_zabaw

UWAGA CZŁONKOWIE ZWIĄZKU!
SKŁADKA CZŁONKOWSKA BEZ ZMIAN w wysokości obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.
Uchwała – składki członkowskie

LUSTRACJA SPÓŁDZIELNI – zapraszamy Członków Związku do wcześniejszego składania zlecenia przeprowadzenia lustracji. Złożenie zlecenia już teraz umożliwi nam opracowanie harmonogramu lustracji i uwzględnienie wybranego przez Spółdzielnię terminu badania.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU.
Wyciąg z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2922.0.2519, art. 5, art. 10)
Utrzymanie porządku – obowiązki właściciela nieruchomości

Informacje dla pracowników nt. zmian wprowadzonych przez Polski Ład:
Polski Ład dla pracownika

STANOWISKO ZWIĄZKU W SPRAWIE ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁDZIELNI
W odpowiedzi na pytania w sprawie możliwości organizacji walnego zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z2021 r., poz. 861 – Krajowy Związek Rewizyjny stoi na stanowisku, że w związku z obowiązywaniem art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz.568) brak jest obowiązku zwoływania walnego zgromadzenia przed wskazanym tam terminem.
Przywołany art. 90 stanowi, że:
Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) nadal w treści § 26 ust. 15 do dnia 31 sierpnia 2021 r. zakazuje organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 i ust. 1a zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, poza dozwolonymi w treści ust. 17, żaden ze wskazanych tam przypadków nie dotyczy walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych.
Zarząd KZRSM

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali DO KONSULTACJI:
22.04.21 projekt usm
Uzasadnienie 22.04.21
OSR 22.04.21
Pismo Ministerstwo – konsultacje
Wzór tabela uwag

Informacja BIP Rady Ministrów i KPRM o projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r312338216,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-ustawy-Prawo-spo.html

Informacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie projektowanych zmian dotyczących spółdzielni mieszkaniowych:
Chcemy usprawnić funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

APEL KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ do PREZYDENTA RP
KRS do Prezydenta RP apel prop antykryz dot sp-ni
Odp KPRM-Biuro Prezesa RM na pismo KRS (3)

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze – Dz.U. z 2020, poz. 275

!!! OFERTA SZKOLENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH !!!
oferta-szkolenia-czonkow-rad-nadzorczych