Aktualności

Informacje dla pracowników nt. zmian wprowadzonych przez Polski Ład:
Polski Ład dla pracownika

STANOWISKO ZWIĄZKU W SPRAWIE ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁDZIELNI
W odpowiedzi na pytania w sprawie możliwości organizacji walnego zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z2021 r., poz. 861 – Krajowy Związek Rewizyjny stoi na stanowisku, że w związku z obowiązywaniem art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz.568) brak jest obowiązku zwoływania walnego zgromadzenia przed wskazanym tam terminem.
Przywołany art. 90 stanowi, że:
Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) nadal w treści § 26 ust. 15 do dnia 31 sierpnia 2021 r. zakazuje organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 i ust. 1a zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, poza dozwolonymi w treści ust. 17, żaden ze wskazanych tam przypadków nie dotyczy walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych.
Zarząd KZRSM

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali DO KONSULTACJI:
22.04.21 projekt usm
Uzasadnienie 22.04.21
OSR 22.04.21
Pismo Ministerstwo – konsultacje
Wzór tabela uwag

Informacja BIP Rady Ministrów i KPRM o projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r312338216,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-ustawy-Prawo-spo.html

Informacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie projektowanych zmian dotyczących spółdzielni mieszkaniowych:
Chcemy usprawnić funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Zmiana przepisów ustawy – Prawo spółdzielcze w zakresie sposobu podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w czasie epidemii:
art. 36 par.9 ups
oraz interpretacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii:
Głosowanie w czasie epidemii – komunikat Ministerstwa

AKTUALIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH TERMINU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
Sprawozdnia finansowe – termin złożenia

OSTATECZNY KOMUNIKAT MINISTERSTWA ROZWOJU W SPRAWIE ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/termin-zwolywania-walnych-zgromadzen-w-spoldzielniach-mieszkaniowych-w-czasie-obowiazywania-stanu-epidemii-wprowadzonego-w-zwiazku-z-wirusem-covid-19

DYŻURY PRACOWNIKÓW BIURA KZRSM:
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, biuro Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych jest zamknięte, a pracownicy będą pełnili dyżury telefoniczne w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godz. 9-14 – DO ODWOŁANIA.
Za niedogodności przepraszamy.

Rząd RP przygotowuje projekt zmiany USTAWY COVID-19 w zakresie dotyczącym kadencji rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
W myśl projektowanej nowelizacji kadencje rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, które upływają w roku 2020 będą mogły być przedłużone do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia, w terminie o którym mowa w art. 90 ustawy COVID-19. W załączeniu wyciąg z projektu ustawy.
Projekt z dnia 04 maja 2020 – wyciąg

USTAWA “COVID-19” – Dz.U. z 2020, poz. 568
D20200568 COVID-19
Spółdzielni mieszkaniowych dotyczą:
– art. 3 ustawy (str. 50)
– art. 90 ustawy (str. 89)
– art. 91 ustawy (str. 89)

UPRAWNIENIA – WYNIKAJĄCE Z WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY “COVID-19”, z których mogą skorzystać OSOBY I PODMIOTY PRAWNE, w tym SPÓŁDZIELNIE (opracowanie: Krajowa Rada Spółdzielcza)
Działania dla Spółdzielni – tarcza antykryzysowa

APEL KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ do PREZYDENTA RP
KRS do Prezydenta RP apel prop antykryz dot sp-ni
Odp KPRM-Biuro Prezesa RM na pismo KRS (3)

INICJATYWA WROCŁAWSKICH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH NA CZAS PANDEMII
Pakiet bezpieczeństwa dla 150 tys Wrocławian

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ROZWOJU:
Szanowni Państwo:
W związku z epidemią COVID- 19 i sygnalizowanymi problemami dotyczącymi przeprowadzania obecnie lub w najbliższym czasie walnych zgromadzeń oraz terminami przeglądów okresowych stanu technicznego budynków przesyłamy następujące informacje dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych:
1) W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania. Mając na uwadze powyższe, ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, walne zgromadzenia w spółdzielniach winny zostać przełożone na późniejszy termin, tj. po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
2) W obecnej sytuacji Ministerstwo zamieściło też na stronie komunikat dotyczący przeglądów okresowych: https://www.gov.pl/web/rozwoj/terminy-okresowych-kontroli-stanu-technicznego-obiektow-budowlanych

Zarząd KZRSM informuje, że ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ZWIĄZKU zaplanowane na dzień 2 kwietnia 2020 r. ZOSTAŁO ODWOŁANE.
Informacja w tej sprawie poniżej:
Odwołanie Zgromadzenia Przedstawcieli KZRSM

VII KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI w 2021 roku.
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej podjęło w dniu 18.12.2019 r. uchwałę nr 17/2019 w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości w I kwartale 2021 r. Treść uchwały w załączeniu.
VII Kongres Spółdzielczości

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze – Dz.U. z 2020, poz. 275

!!! OFERTA SZKOLENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH !!!
oferta-szkolenia-czonkow-rad-nadzorczych

W dniu 20.07.2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze; Ustawa po podpisaniu przez Prezydenta RP została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 25.08.2017 r. pod pozycją 1596. Przepisy obowiązują po 14 dniach od daty publikacji, tj. od 09.09.2017 r.
d2017000159601

Informacja o realizacji wniosków V Kongresu Spółdzielczości
Informacja o realizacji wniosków V Kongresu SpółdzielczościUWAGA LUSTRATORZY