Lustracje

karta zapotrzebowania na przeprowadzenie lustracji PDF

karta zapotrzebowania na przeprowadzenie lustracji WORD

LUSTRACJA SPÓŁDZIELNI – zapraszamy Członków Związku do wcześniejszego składania zlecenia przeprowadzenia lustracji. Złożenie zlecenia już teraz umożliwi nam opracowanie harmonogramu lustracji i uwzględnienie wybranego przez Spółdzielnię terminu badania.

Zagadnienia lustracji spółdzielni określone są w ustawie z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016, poz. 21) – art. 91–93a
Zgodnie z art. 91:
§ 1. Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
§ 1(1). W spółdzielniach mieszkaniowych w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także w spółdzielniach w stanie likwidacji, lustrację przeprowadza się corocznie.
§ 1(2). Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie podda się badaniu lustracyjnemu przewidzianemu w § 1 i § 1(1), związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza przeprowadza z własnej inicjatywy badanie lustracyjne działalności spółdzielni na jej koszt.
§ 2. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie walnego zgromadzenia, rady lub 1/5 członków spółdzielni.
§ 2(1). Celem lustracji jest:
1) sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu;
2) zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków;
3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni;
5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.
§ 3. Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.
§ 4. Lustratora wyznacza związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Kryteria kwalifikacyjne lustratorów oraz tryb przeprowadzania lustracji określa Krajowa Rada Spółdzielcza. (…)

Koszty lustracji dla spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku wynoszą 206,00 zł brutto za jeden dzień pracy lustratora, natomiast dla spółdzielni nie będących członkami KZRSM – 247,00 zł netto za jeden dzień pracy lustratora, bez ewentualnych kosztów dojazdu i pobytu.
Indywidualny koszt lustracji ustalany jest w zależności od wielkości spółdzielni oraz okresu jej działalności jaki zostanie poddany badaniu. Lustracja spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Instrukcja lustracji